Menu

Ouder nieuws

Nieuwjaarsreceptie

Geplaatst door Ronald Vermeulen (secretaris) op 04-01-2017
Ouder nieuws >>

Na de openingsspeech van onze voorzitter Jan de Jong werden een aantal collega leden door Martin van Heesch van het COVS West 2 districtsbestuur onderscheiden:

  H.A. (Henk) van Eeuwijk 50 jaar lidmaatschap COVS
  H. (Hans) Alblas 50 jaar lidmaatschap COVS
  W. (Wim) Schreuder 40 jaar lidmaatschap COVS
  P. (Piet) Masmeyer 25 jaar lidmaatschap COVS

Helaas was Hans niet aanwezig.

 

Jubilarissen 2016

 

Op de foto van links naar rechts Martin van Heesch (districtcoördinator West2), Henk van Eeuwijk (50 jaar lid), Piet Masmeyer (25 jaar lid), Wim Schreuder (40 jaar lid) en Jan de Jong (voorzitter COVS groep Leiden eo). Helaas kon Hans Alblas (50 jaar lid) niet aanwezig zijn.

 

Piet en Gerda van der Meer kregen van Jan een dinerbon als dank voor de vele uren die zij besteden voor onze vereniging.

 

Het bestuur bedankt de families Van der Meer, Dijkers en Akerboom voor hun hulp bij het aankleden van de kantine en de catering tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

Jan de Jong opende de avond met een nieuwjaarsspeech:

 

Beste mensen,

 

Drie weken geleden bereikte ons het nieuws dat Karel Meeuwenberg is overleden. Karel was Lid van Verdienste van onze COVS. En dat was met reden. Zijn verdiensten voor de voetbalscheidsrechterij in het algemeen en voor de COVS in het bijzonder waren groot. Ruim veertig jaar maakte Karel deel uit van het kader en bestuur. Zo vulde hij vanuit de COVS de kwaliteitszetel in binnen het bestuur van de Leidse Voetbalbond. Later werd hij daarvan bestuurslid. Hij was betrokken bij de verhuizing van VTL naar de eigen accommodatie aan de Hoogmadeseweg en daar maakte hij deel uit van de kantineploeg.

Zijn grootste verdiensten lagen bij de organisatie van de conditietesten. Zoals u weet werden die door de KNVB ‘uitbesteed’ aan en gedaan door de COVS. Vanuit onze groep was Karel de verantwoordelijke en hij deed die organisatie. En dat was in die jaren niet gering. Afwisselend bij Gouda en Leiden werden er testen voor meer dan driehonderd scheidsrechters gedaan. Een enorme berg werk.

Hij had een groot scheidsrechtershart en was daarnaast een verenigingsman.

Zo mocht hij graag hij meewerken de COVS familiedagen die destijds op het Samsom veldje werden gehouden en was hij altijd op donderdagavond in de kantine te vinden om te klaverjassen.

Vorig jaar zou hij tijdens de nieuwjaarsreceptie worden gedecoreerd voor zijn vijftigjarige lidmaatschap.  Hij was toen al enige tijd ziek en kon niet aanwezig zijn.

Begin juni zijn we op prachtige dag naar Noordwijk gegaan en daar heeft Martin van Heesch als voorzitter van West II hem in het bijzijn van zijn vrouw en dochter en een delegatie van COVS Leiden gedecoreerd. En hoewel zijn ziekte toen al vergevorderd was, konden we zien dat hij vereerd was en dat het hem emotioneerde.

Karel Meeuwenberg is 81 jaar geworden.

In hem verliezen we een markante COVS persoonlijkheid.

 

Graag enige momenten van stilte om Karel, en met hem allen die de COVS een goed hart toedroegen en ons het afgelopen jaar zijn ontvallen, te gedenken.

 

 

Geachte aanwezigen,

 

Welkom allemaal. Een bijzonder woord van welkom aan onze ereleden, leden van verdienste en vertegenwoordigers van onze zusterverenigingen, van de KNVB en aan het districtsbestuur of eigenlijk sinds 1 januari districtscoördinator Martin van Heesch, die hier is met een bijzondere missie, maar daarover later meer.

 

Aan het begin van het nieuwe jaar is het naast gebruikelijk vooral goed om even terug te blikken naar het voorbije jaar.

En dan zijn er ook dit jaar weer enkele in oog springende zaken gepasseerd. Een van de meest opmerkelijke was de viering van het 25 jarig bestuursjubileum van Peter Kadiks. Ik ga hier niet nog een keer al zijn verdiensten herhalen, dat heb ik op de jaarvergadering al uitgebreid gedaan, maar hij is toen bevorderd tot erelid van onze club en nog mooier, op voorspraak van de COVS Leiden heeft het de Koning behaagd om hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De bijbehorende versierselen kreeg hij in onze prachtige accommodatie tijdens de jaarvergadering uitgereikt en opgespeld door de burgemeester van Leiderdorp haarzelf.

En dat brengt mij als vanzelf op de accommodatie. Het is in al die jaren niet gelukt deze uit het Nieuwjaarswoordje te houden en ook nu lukt dat niet. Op de eerste plaats wil ik het veld noemen. Dat is met een goede maaimachine en vooral veelvuldig, goed en zorgvuldig maaien van een behoorlijke naar een uitstekende kwaliteit gegaan. Verder is er een hek om de hele accommodatie geplaatst zodat het honden uitlaten en de daarmee gepaard gaande overlast zo goed als is verdwenen. Om ook de zondag voetballers, die het veld behoorlijk belasten te weren, is nog een laatste stukje hekwerk nodig en daar wordt aan gewerkt. Het onderhoud van het veld is dit jaar door de gemeente aan ons overgedragen. We krijgen daarvoor een redelijke vergoeding en tegelijk meer zeggenschap over het veld.

Onze kantine is het afgelopen jaar veelvuldig verhuurd, vooral om de exploitatie meer sluitend te krijgen. Dit vergt veel inzet van ons beheerdersechtpaar, naast alle gebruikelijke werkzaamheden. Voor al dit werk en goede zorgen wil het bestuur namens alle leden ook dit jaar Piet en Gerda weer een compleet diner met alles erop en eraan aanbieden bij de Hollandsche Tuyn. De bon komt naar jullie toe! Applausje.

 

Op scheidsrechtersgebied zijn er het afgelopen jaar geen schokkende zaken gebeurd.

Wel in het oog springend is de Technische dag die West II heeft georganiseerd, waar ook onze groep haar aandeel in heeft geleverd. De dag was uitstekend, maar door het niet aangekondigde en dus onverwachte programma van de KNVB was de deelname laag. Heel jammer, de dag was zoals gezegd heel goed. Aanstaande zaterdag is er een nieuwe kans, daar is nog ruimte voor aanmeldingen. Zie voor verdere info onze onvolprezen website.

Ook opmerkelijk is de nieuwe piramide, die bij veel scheidsrechters niet heel goed is ontvangen. De irritaties daarover zijn door het VCN opgepakt en er wordt geprobeerd in overleg met de KNVB de scherpe randen eraf te vijlen. Ook opmerkelijk is de andere wijze van beoordelen en rapporteren. Het is vooral wennen, zowel voor de scheidsrechters maar ook voor de rapporteurs. Over het algemeen wordt de nieuwe wijze wel als positief ervaren, maar het kan nog beter. In de laatste digitale Scheidsrechter zegt de nieuwe man opleidingen van de KNVB Sean Mallon, daar een paar zinnige dingen over. Het moet vooral minder een afrekensysteem en meer individueler worden. Het nieuwe systeem doet alvast een paar stappen in die richting. Ook hier houdt het VCN de vinger aan de pols en is in deze ook gesprekspartner van de KNVB.

 

Organisatorisch heeft er in COVS land een grote verandering plaats gevonden en eigenlijk toch ook weer niet zo heel groot. Formeel is in de organisatiestructuur de districtsbestuurslaag ertussen uit gehaald. De communicatie tussen het hoofdbestuur en de groepen gebeurt nu direct en dit lijkt te werken. In ieder geval zijn de lijntjes nu korter. Geografisch blijven de districten nog wel bestaan, maar zij hebben dus geen bestuur meer. Initiatieven op regionaal niveau worden door de verenigingen zelf opgepakt, eventueel ondersteund dan wel geïnitieerd door het VCN en de betreffende portefeuillehouders.

In West II vinden de groepen het wel zeer wenselijk en nodig dat dergelijke initiatieven binnen het district gecoördineerd blijven worden en ze zijn Martin van Heesch dan ook zeer dankbaar dat hij de rol van coördinator op zich wil nemen.

 

En dan is als vanzelf weer een bruggetje gebouwd naar wat ik aan het begin meldde, dat Martin van Heesch hier is met een missie. Er wordt weer gedecoreerd!

 

Maar voordat hij daartoe overgaat, wil ik dit nieuwjaarswoordje af sluiten met bijna dezelfde woorden als alle jaren hiervoor.

Ik wens u en de uwen alle goeds toe voor 2017 en voor de COVS in het algemeen en de groep Leiden en omstreken in het bijzonder spreek ik de hoop uit, dat 2017 mede door onze fantastische accommodatie en de vele activiteiten en vrijwilligers weer een mooi jaar mag worden.

Proost!

 

Jan de Jong, voorzitter

 

Terug